Jestem geologiem górniczym, który zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie geologi górniczej i kopalnianej oraz rozpoznawaniem złóż. Proszę o kontakt mailowy kontakt@geomain.pl lub telefonem 723 926 858.

Zapraszam do współpracy.
Adam Słupicki
GeoMain Projekt

geolog górniczy

Geolog górniczy

Geolog górniczy to osoba, która musi występować w ruchu zakładu górniczego. Pod jej nadzorem mogą funkcjonować również inne osoby, pełniące służbę geologiczną, w tym mierniczy górniczy. Zgodnie z art. 116 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, przedsiębiorca musi posiadać dokumentację mierniczo - geologiczną, którą sporządza i uzupełnia właśnie geolog górniczy. Wszystkie jego kwalifikacje możemy podzielić na tak zwane ograniczone (obejmujące odbycie praktyki w odkrywkowym lub otworowym zakładzie górniczym)  oraz pełne (obejmujące odbycie praktyki w podziemnym zakładzie górniczym). Pierwsze z nich dotyczy zakładów górniczych innych, niż podziemne zakłady górnicze oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy PGiG. Drugie zaś dotyczą zakładów górniczych i zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy PGiG oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy PGiG.

Czym zajmuje się geolog górniczy?

Geolog górniczy zajmuje się między innymi wykonywaniem kontroli robót geologicznych i wiertniczych wykonywanych na potrzeby zakładu górniczego, profilowaniem i dokumentowaniem robót wiertniczych, a także ustalaniem parametrów produkcyjnych, z uwzględnieniem uwarunkowań geologicznych. Projektuje i kontroluje również pomiary hydrodynamiczne, próbne pompowania oraz robi testy produkcyjne i prowadzi ewidencję ich wyników. Prowadzi ewidencję i bilans zasobów i strat, prognozuje zagrożenia naturalne, kontroluje i analizuję racjonalność gospodarki złożem. Sporządza i aktualizuje dokumentację mierniczo - geologiczną, kontroluje również zgodność prowadzenia robót górniczych z koncesją, projektem zagospodarowania złoża, i planem ruchu zakładu górniczego. Prowadzi badania strukturalne, mineralogiczne i petrograficzne, które są niezbędne do określenia zjawisk geologicznych. Dokumentuje wszelkie przyczyny powstawania strat w zasobach złoża oraz bada stosunki wodne w terenie górniczym i jego sąsiedztwie. Kontroluje również jakość złoża i zmienność parametrów jakościowych.

Uprawnienia geologa górniczego

Kwalifikacje geologa górniczego określa ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Wszystkie osoby wykonujące czynności geologa górniczego są obowiązane do ich posiadania. Do ubiegania się o nie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, trzeba wykazać się praktyką geologiczną. Po ich uzyskaniu, można wykonywać czynności geologa górniczego między innymi w zakładach górniczych, zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 i  zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1. Posiadanie uprawnień geologa górniczego umożliwia rozwijanie kariery w górnictwie, w tym na stanowisku kierownika ruchu zakładu górniczego, na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika w wyższym dozorze ruchu w specjalności geologicznej w zakładach górniczych, w zakładach górniczych wydobywających wody lecznicze, wody termalne i solanki, czy w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny, bez użycia środków strzałowych. 

Należy pamiętać, że ...