Jest to dokumentacja która w czysto praktyczny sposób określa warunki i sposób przyjętej  technologii wydobycia  złoża z uwzględnieniem  m.in. przepisów BHP.

Wg art. 108 ustawy PGiG Plan ruchu jest to przede wszystkim:

 • struktura organizacyjna zakładu górniczego, a w szczególności wykaz stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu;
 • granice zakładu górniczego;
 • szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia:
 • wykonywania działalności objętej koncesją,
 • bezpieczeństwa powszechnego,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • racjonalnej gospodarki złożem,
 • ochrony elementów środowiska,
 • ochrony obiektów budowlanych,
 • zapobiegania szkodom i ich naprawy.
Należy pamiętać ze taką dokumentację sporządzamy max na 6 lat.
Po zatwierdzeniu Planu ruchu przez Okręgowy Urząd Górniczy można pełnoprawnie przystąpić do eksploatacji złoża.