Najlepszy, najtańszy i najbardziej dokładny rodzaj badań umożliwiających rozpoznanie danego obszaru poszukiwań pod katem materiału go budującego. Najczęstszą siatką wierceń jest kwadrat o boku 100 m (metoda rozpoznania C1). Głębokość wierceń uzależniona jest przede wszystkim od miąższości złoża, a także pośrednio od przyszłej technologii która zostanie zastosowana do eksploatacji złoża. Stosujemy wiertnice na podwoziu samochodowym, które nie mają praktycznie ograniczeń terenowych. Cena średnia za mb. wiercenia wynosi 50 zł i maleje wraz z ogólnym metrażem wierceń dla całego obszaru poszukiwań. Z każdego jednego odwiertu pobierane są średnio po dwie próby które kierujemy do badań laboratoryjnych, umożliwiają one rozpoznanie danego materiału pod kątem podstawowych parametrów jakościowych określających tego typu przedsięwzięcie. Dane parametry to m.in.:

  • analiza uziarnienia
  • gęstość nasypowa w stanie utrzęsionym
  • gęstość nasypowa w stanie luźnym
  • wskaźnik różnoziarnistości
  • wskaźnik uziarnienia
  • punkt piaskowy
  • zawartość pyłów mineralnych
  • zawartość zanieczyszczeń organicznych
  • zawartość zanieczyszczeń obcych
Ponadto istnieje opcja dobrania innych parametrów które będą pomocne przy późniejszym funkcjonowaniu kopalni, np. pod kątem mieszanek kruszyw kierowanych betoniarni czy np. pod kątem kruszyw kierowanych pod nasypy drogowe etc.