Wykonanie projektu z wyjątkiem wykonywania robót geologicznych na potrzeby ruchu zakładu górniczego, określa w szczególności:

  • cel zamierzonych robót w tym sposób jego realizacji;
  • rodzaj przyszłej dokumentacji geologicznej powstałej w wyniku robót geologicznych;
  • harmonogram założonych robót geologicznych;
  • przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne;
  • przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mające na celu uniknięcie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.

Budowę, zakres oraz wszelkie wymogi konieczne do zatwierdzenia powyższej dokumentacji reguluje Prawo geologiczne i górnicze, oraz rozporządzenia odnoszące się bezpośrednio do danego typu dokumentacji.

Należy pamiętać, że zakres badań czyli przede wszystkim, powierzchnia i głębokość projektowanych wierceń wpływa na późniejsze prace terenowe, oraz docelowo wygląd przyszłego złoża. Projekt Robót Geologicznych ma swoją ważność, czyli  nie jest wydawany bezterminowo.