Rola kruszyw w naszym życiu.

Kruszywa naturalne obecne są w ludzkim życiu od zawsze. Są niezastąpionym składnikiem wykorzystywanym w budownictwie, rolnictwie, chemii, przemyśle oraz wielu innych pokrewnych gałęziach. Branża kruszyw odgrywa duża rolę w gospodarce kraju. Piaski i żwiry aktualnie są eksploatowane we wszystkich województwach oraz w Bałtyckim Obszarze Morskim. Za rok 2018, wydobycie wyniosło 197 mln ton i stanowiło 39 % wszystkich wydobytych kopalin stałych na terenie naszego kraju. Dobrą informacją dla branży jest fakt ciągłego przyrostu udokumentowanych zasobów, tyczy się to głównie złóż piaskowo-żwirowych. Należy zwrócić uwagę na uwarunkowania naturalne, które wpływają na nierównomierne rozmieszenie złóż na obszarze kraju nie tylko pod kątem ilościowym ale i też jakościowym. Najogólniej, nasz kraj można podzielić na dwie strefy surowcowe złóż kruszyw naturalnych. Pierwsza najrozleglejsza obejmująca 80 % powierzchni kraju (Niż Polski), związana głównie z działalnością lodowca lub wód lodowcowych. Druga natomiast to karpacko-sudecka, w której dominują osady rzeczne. Osady na dnie Bałtyku zaliczamy ponadto do osadów pochodzenia lodowcowego. Parametry jakościowe kruszyw, które w ostatnich latach bardzo mocno determinują charakter branży, związane są głównie z zapotrzebowaniem przemysłu budowlanego. Wynika to głównie ze względu na braki w części frakcji żwirowej, która jest jednym ważniejszych jej składowych. Problematyka poszukiwania dobrej jakości złóż nastręcza nie lada problemów, ponadto sam okres dokumentowania i uzyskiwania decyzji środowiskowej ulega ciągłemu wydłużeniu. Wymusza to na Przedsiębiorcach konieczność zachowania odpowiedniego buforu czasowego koniecznego, w celu otwarcia złoża w odpowiednim dla siebie czasie.